Zoeken

Omroepvereniging VARA privacy-statement, disclaimer en copyright informatie

Privacy-statement
Persoonlijke gegevens die u via de site hebt ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Uw (adres)gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over omroepactiviteiten en interessante aanbiedingen van onszelf en van zorgvuldig geselecteerde organisaties. Uw gegevens kunnen worden geanalyseerd om informatie en aanbiedingen zoveel mogelijk af te stemmen op uw interesses. Heeft u er bezwaar tegen dat uw gegevens worden gebruikt voor het u toezenden van informatie en aanbiedingen, stuurt u dan een briefje naar Omroepvereniging VARA, Afdeling Databasemarketing, Postbus 175, 1200 AD Hilversum. De VARA behoudt zich het recht voor haar privacystatement aan te passen. Het is verstandig om het privacystatement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop de VARA uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het privacystatement ingrijpend wordt gewijzigd zal de VARA dit melden op haar website. Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Disclaimer
Wij besteden continue zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op onze sites.

Op onze sites worden diverse interactiemogelijkheden aangeboden. De redactie bekijkt de berichten die naar gastenboeken en fora worden gestuurd niet vooraf - tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Berichten die oproepen tot geweld of op een andere wijze de grenzen van het betamelijke overschrijden, worden zo spoedig mogelijk verwijderd. Het kan evenwel voorkomen dat u dergelijke berichten korte tijd aantreft. Wij distantiëren ons nadrukkelijk van deze berichten en verontschuldigen ons er bij voorbaat voor.

Het is mogelijk dat de informatie die op de sites wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Het is niet altijd mogelijk fouten te voorkomen. De VARA is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van gebruikers van (forum)pagina's. De meningen en boodschappen op de forumpagina's geven niet de mening of het beleid van de VARA weer. Ditzelfde geldt voor informatie van derden waarvan u via links op onze websites kennisneemt. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze websites is verkregen.

De VARA behoudt zich het recht voor - tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek- en beeldmateriaal. Tevens kan de VARA besluiten (delen van) bijdragen van gebruikers op VARA internet sites te publiceren in andere media, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot televisie, radio, internetsites, mobiele informatiedragers en printmedia. Door bijdragen te leveren op fora en dergelijke op VARA internetsites, stemmen bezoekers in met bovengenoemd gebruik van (delen van) hun bijdragen.

Copyright
Deze website inclusief de gepubliceerde informatie valt onder het auteurs-, naburig en databankenrecht van Omroepvereniging VARA. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik overeenkomstig onze gebruiksvoorwaarden, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Omroepvereniging VARA niet toegestaan. (© Omroepvereniging VARA, 2006).

Gebruiksvoorwaarden
Deze website is alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de publieke omroep content aanbiedt. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een omroeppagina of embedded omroepplayer. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

 

Algemene voorwaarden SpringSprong app

 

1. Applicatie

De applicatie (Hierna: ‘de app’) SpringSprong is gratis te downloaden via de Apple App Store en is bedoeld voor natuurlijke personen (particulieren). Hierdoor verkrijgt de natuurlijke persoon die gebruiker is van de applicatie (hierna: ‘de gebruiker’) een niet exclusief en niet overdraagbaar recht om deze applicatie te gebruiken op een toestel dat geschikt is voor apps via de App Store.

De verstrekte licentie voor de app is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie op grond waarvan de gebruiker gerechtigd is de app binnen het grondgebied van Nederland (met uitzondering van de Overzeese Gebieden) te gebruiken. Het is niet mogelijk of toegestaan de app buiten Nederland (waaronder begrepen de Overzeese Gebieden) te gebruiken.

 

Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de app en Kinderen voor Kinderen berusten exclusief bij de VARA.

De VARA spant zich in om het ononderbroken gebruik van de app te verschaffen, doch de VARA kan niet garanderen dat deze app foutloos en zonder onderbreken zal functioneren. VARA kan (onderdelen van) de applicatie zonder voorafgaande bekendmaking (tijdelijk) buiten gebruik stellen. Zoveel als mogelijk wordt getracht om de app en de diensten virusvrij te houden, doch hieromtrent kan geen garantie worden afgegeven. De app en/of overige diensten kunnen op ieder gewenst moment worden beëindigd, waarmee ook op dat zelfde moment het recht om gebruik te maken van deze app en diensten eindigt.

 

2. Gebruik maken van de applicatie

Het gebruik is geheel voor eigen rekening en risico. De VARA is nimmer aansprakelijk voor enige schade, materieel en/of immaterieel, verband houdende met of voortvloeiende uit (het juiste of onjuiste gebruik van) de app.

De VARA geeft geen garanties ten aanzien van de werking van de app.

 

3. Kosten

De app is gratis te downloaden via de Apple App Store.

Het spel in de app heeft echter een internetverbinding nodig, waardoor het gebruiken van deze app en diensten kosten met zich mee brengen. Informeer zo nodig hieromtrent bij de betreffende telefoonaanbieder. Deze kosten zijn voor rekening van de gebruiker en de Vara is hier op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor.

 

4. Gegevens

De gebruiker van de applicatie gaat ermee akkoord dat de VARA gegevens geanonimiseerd bewaart en gebruikt.

 

5. Algemeen

De gebruiker gaat met het gebruik van deze app automatisch akkoord met algemene voorwaarden.  De VARA behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Alle geschillen verband houdende met het gebruik van de app, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Het laatste nieuws!